O PROJEKCIE AKTUALNOŚCI CEL PROJEKTU DZIAŁANIA PLAN ZAJĘĆ

Zajęcia w pracowni logistyczno-spedycjnej

Zajęcia symulujące pracę w przedsiębiorstwie logistyczno-spedycyjnym w praktyce gospodarczej. Jest to konieczne z uwagi na bardzo krótki czas praktyk zawodowych (4 tygodnie w całym cyklu kształcenia), utrudniający zdobycie pełnych kwalifikacji w zakresie praktycznych umiejętności logistyczno-spedycyjnych. W związku z powyższym niezbędne jest stworzenie specjalistycznej pracowni wyposażonej w profesjonalny sprzęt.

Zajęcia będą prowadzone w pracowni w budynku ZSEk. - 60 godz. dla każdej z 4 grup uczniów, w terminie IX 2010 - V 2011. Zajęcia będą się odbywać 1 w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych, będą one wpisane w plan lekcji klas.

Ramowy program zajęć:

 • organizacja usługi spedycyjnej uwzględniającej specyfikę planowania w różnych gałęziach transportu
 • opracowanie planu zorganizowania zadania transportowego i spedycyjnego
 • opracowanie planu zorganizowania przewozu ładunków ponadgabarytowych oraz ładunków niebezpiecznych
 • wyliczenie ceny za usługę spedycyjną
 • opracowanie dokumentacji z zastosowaniem komputera
 • przygotowanie kompletacji towaru z przyjętym zamówieniem
 • opracowanie planu procesu magazynowania
 • opracowanie projektu technologiczno-organizacyjnego magazynu
 • dobranie urządzenia do automatycznej identyfikacji towarów współpracujących z systemem informatycznym magazynu

Powyższe zajęcia zostaną zakończone przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego przez nauczyciela prowadzącego i wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu.

 

Wyjazdy studyjne

Zaplanowane wyjazdy do przedsiębiorstw umożliwią konfrontację wiedzy teoretycznej z funkcjonowaniem procesów logistycznych i spedycyjnych. Przewidziane są 3 wyjazdy - 1 w semestrze. Dla wszystkich uczestników przewidziano obiad.

 

Szkolenie w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu

Zorganizowane będą 2 wyjazdy do WSL w Poznaniu, połączone z wykładami ekspertów w zakresie branży TSL. Odbędą się one w XI 2010 r. i V 2011 r.

 

Staż zawodowy

W związku ze zbyt krótkim czasem trwania praktyk, przewidzianych w programie nauczania w zawodach technik logistyk i technik spedytor, niezbędne jest, aby uczniowie odbyli dodatkowe szkolenie zawodowe w formie stażu na podstawie karty opracowanej przez kierownika szkolenia praktycznego. Miejscem stażu będą firmy sektora TSL z Poznania i okolic, z uwagi na ulokowane w tym regionie nowoczesne, rozwinięte technologicznie centra logistyczne.

Opiekę nad uczniami sprawować będzie 2 nauczycieli, a staż będzie odbywany w grupach 5-6 osobowych pod nadzorem pracowników przedsiębiorstw. Okres stażu zostanie włączony w plan zajęć klas biorących w nim udział.

Program stażu:

 • zapoznanie się z organizacją firmy logistyczno-spedycyjnej i obiegiem dokumentów w firmie (wypełnianie dokumentów)
 • sporządzenie oferty spedycyjnej
 • zaplanowanie zadania transportowego
 • obliczanie cen za usługę transportowo-spedycyjną
 • analiza taryfikatorów
 • zapoznanie się z dokumentacją magazynową oraz transportu międzynarodowego

Podsumowanie odbytego stażu zostanie dokonane na podstawie wypełnionych przez uczniów i pracodawców kart stażu. Efekty stażu zostaną przedstawione na konferencji logistycznej.

 

Kurs prawa jazdy

Prawo jazdy zostało wymienione w ankiecie przeprowadzonej wśród firm sektora TSL jako jeden z podstawowych elementów, potrzebnych potencjalnemu pracownikowi. Stanowi zarazem czynnik motywujący uczniów do nauki. Uczestnikami kursu będzie 30 uczniów z najlepszymi wynikami nauczania w kl. II. Wybrana szkoła nauki jazdy przeprowadzi kurs prawa jazdy kat. B oraz zorganizuje egzamin wewnętrzny. Projektodawca pokryje następnie koszt jednokrotnego przystąpienia uczestników kursu do egzaminu zewnętrznego.

 

Konferencja logistyczna "Logistyk, spedytor - zawód na topie"

Konferencja zorganizowana zostanie w I 2012 r. dla uczestników projektu, jako podsumowanie wcześniejszych działań. Do udziału w konferencji zaproszeni zostaną przedstawiciele WSL w Poznaniu, firm sektora TSL z Zielonej Góry i okolic.

__________________________________________________________________________________________________________________
ZSEk. 2010-2011