O PROJEKCIE AKTUALNOŚCI CEL PROJEKTU DZIAŁANIA PLAN ZAJĘĆ

Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze jest jedną z czołowych placówek szkolenia zawodowego w woj. lubuskim. Szkoła przygotowuje kadry pracowników administracji, gastronomii, hotelarstwa oraz sektora Transportu, Spedycji, Logistyki (TSL). W ostatnich latach nastąpił wzrost znaczenia tego typu szkolnictwa, związany z zapotrzebowaniem na absolwentów szkół zawodowych w różnych segmentach gospodarki.

W odpowiedzi na potrzeby lokalnego rynku pracy, od roku szkolnego 2008/2009 w szkole uruchomione zostały nowe kierunki - technik logistyk i technik spedytor. Autorzy projektu przeprowadzili badania ankietowe diagnozujące oczekiwania kadrowe pracodawców. Opracowane wyniki wykazują, że potencjalny pracownik powinien posiadać uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi kat. B, obsługiwać komputer w zakresie podstawowych programów, jak również oprogramowania wykorzystywanego w branży TSL oraz radzić sobie z urządzeniami związanymi z tą branżą. Respondenci stwierdzili, że czas przeznaczony na praktyczne kształcenie (4 tygodnie w 4-letnim okresie nauki) jest zbyt krótki do nabycia pożądanych umiejętności zawodowych.

Program kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor nie spełnia w 100% wymogów potencjalnych pracodawców, oczekujących od absolwenta umiejętności w zakresie organizacji procesu transportowo-spedycyjnego oraz szerokiego zakresu umiejętności praktycznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, projektodawca planuje wzbogacić program nauczania o nowe treści, umożliwiające uzyskanie wszystkich niezbędnych kompetencji i umiejętności, co jest głównym celem projektu. Zostanie to osiągnięte dzięki wprowadzeniu nowoczesnych form i metod nauczania. Cele szczegółowe projektu to rozwój kompetencji zawodowych oraz zwiększenie motywacji do nauki.

__________________________________________________________________________________________________________________
ZSEk. 2010-2011